Vassfarvegen i Nes

Årsberetning

Årsberetning for 2012

Innledning

Vassfarvegen Veglag ble stiftet på et årsmøte på Thoen Hotell, Nesbyen, 14. juni 2008. Veglaget er en reetablering av det tidligere veglaget som ble oppløst ved Nes kommunes overtagelse av Vassfarvegen i Nes fra 1. januar 1996.

Styret for 2012

Leder: Leif Lie, grunneier, 3540 Nesbyen

Sekretær: Per Kruse Pedersen, hytteeier, Smalgangen 5A, 3045 Drammen

Styremedlem: Anders Braaten, grunneier, Tranbyveien 143, 3534 Sokna

Kasserer: Pål Jørgen Sandøy, grunneier, 3540 Nesbyen

Varamedlem: Sigve Svenkerud, grunneier, 3540 Nesbyen

Revisor: Eva Aasen, 3540 Nesbyen

Valgkomité

Leder: Lars Brattested, grunneier, 3540 Nesbyen

Medlem: Geir Sandanbråten, hytteeier, 3540 Nesbyen

Nytt medlem: Erik Øynebråten, hytteeier 3550 Gol

Økonomi

Styremedlemmer har lagt ut for løpende utgifter. Utgiftene har blitt dekket av Nesbyen-Hedalen veglag.

Forslag til budsjett for 2013

Styregodtgjørelse        kr. 4000,-

Årsmøtekostnader      kr. 4000,-

Kontormateriell           kr. 1000,-

Møtekostnader           kr. 1600,-

Drift av hjemmeside    kr. 2000,-

Sum                             kr. 12600,-

Det har vært avholdt et styremøte og et felles møte med Veglaget + telefonsamtaler.

Styret:

Leif Lie, Pål Jørgen Sandøy, Anders Braaten, Sigve Svenkerud og Per O. Kruse Pedersen.

Det har vært et forholdsvis greit år, med unntak av forholdet til Veglaget.

Veien er i fin stand, og ny bru er satt opp i Todalen. Den viktigste utfordringen har vært vårt samarbeid med Veglaget som ikke har villet godta vårt forslag til budsjett.

Styrets viktigste oppgave i tiden fremover er å få forståelse for Styrets i Vassfarvegen sitt engasjement for å ivareta grunneiernes interesser.

Se vedlagte møtereferat fra møte i 2013 mellom Styret og Veglaget.

Fellesmøte i veglagene

Tid: 9.2.2013

Sted: Thoen Hotell, Nesbyen

Til stede: Arild Skaret, Bernt Stuvebakken, Nils Sætrang og Harald Liodden for styret i

Veglaget Nesbyen – Hedalen

Leif Lie, Anders Braaten og Pål Sandøy for styret for Vassfarvegen.

Tor Anders Perlestenbakken for styret i Veglaget Åsliseter – Buskerud grense

Møtet hadde til hensikt å orientere hverandre i håp om å komme fram til en felles forståelse for bl.a. arbeidsforhold og ansvarsforhold.

1. Diskusjon og oppklaring knyttet til ulike tolkninger av vedtektene med bakgrunn i misnøyen med tildeling av midler til styret i Vassfarvegen.

Arild orienterte om våre arbeidsoppgaver ut fra våre vedtekter. Han uttrykte også frustrasjon over at styret og han spesielt ble beskyldt for illojalitet ovenfor Vassfarvegens styre og dens vedtekter.

Leif stilte følgende spørsmål til vårt styre:

1.               Hvilken rolle har styret i Hedalen-Nes Veglag?

Svaret gis i våre vedtekter §6 og §7. Her fremgår det at styret skal drifte vegen i overensbestemmelse med vedtektene og beslutninger i årsmøtet der også budsjettet blir vedtatt.

2.               Hvilken rolle skal grunneierne ha i veglaget?

Her ble det en del diskusjon, men det ble uttrykt fra grunneierrepresentanter, at så lenge styret drifter vegen på en god og forsvarlig måte, så er grunneiernes rolle i hovedsak å velge personer inn i styret og til årsmøtet. En representant brukte uttrykket at “årsmøtene i de to private veglagene nærmest fungerer som en valgkomite” .

3.               Hvilken hjemmel har veglaget for å sette de private veglagene til side?

De private veglagene har satt seg selv på sidelinjen ved at de har overlatt den daglige driften til          Veglaget. Deres påvirkningsmulighet ligger i representasjonen i styret og i årsmøtet der rammene                   og handlingsrommet til styret blir fastlagt. Hvis dette skal forandres må våre vedtekter forandres     etter regler beskrevet i §13.

Styret ble kritisert for mangelfull informasjon knyttet til stegning av Todalsbrua. Plakat ble satt opp på bomarmen på begge sider ca. 14 dager i forveien.

Det ble også reist spørsmål om behovet for å øke turbilett-prisen. Styret begrunner dette med behovet for å bygge opp kapital for å møte fremtidige utgifter.

Mye tid ble brukt til å diskutere/forklare budsjettprosessen. Misnøyen fra styret i Vassfarvegen går i hovedsak ut på at årsmøtet vedtar en lavere budsjettpost for drifting av de private veglagene enn det som kreves. Styret forklarer budsjettprosessen slik:

Styret setter opp et forslag i samarbeid med regnskapsfører. Her tas det utgangspunkt i bokførte verdier året/årene før. Når det gjelder utgifter til dekning av drift av de private veglag sier våre vedtekter følgende (§8):

“Veglagene i Nes og Hedalen lar dekket sine driftsutgifter fra veglaget i henhold til budsjett godkjent av årsmøtet i veglaget”,

På Hedals-siden velges representanter til årsmøtet for to år om gangen, noe som gir en dokumentert utgift på ca. 2000 kr. annet hvert år. På Nes-siden avholdes årsmøte hvert år, som gir en dokumentert utgift på ca. 3300 kr. pr år. Det er disse summene som styret legger til grunn i sitt budsjettforslag. Når så de private veglagene har forslag/krav om alternative summer i budsjettet, plikter styret å legge fram disse for årsmøtet, hvilket også blir gjort. Det er derfor naturlig at det blir satt fokus på disse budsjettpostene i årsmøtet.

Her har ikke styret stemmerett, men er da pliktig til å styre etter de beløp som årsmøtet bestemmer. Styret opplever det derfor som urettmessig når det kommer kritikk her. Den må i så fall rettes til årsmøtedeltakerne.

Representanten for det private veglaget i Hedalen frarådet forøvrig sterkt å tildele styrehonorar til de private veglagene, dette begrunnet med de begrensede oppgavene styrene hadde, og ikke minst i forhold til de personer i Hedalen som påberoper seg eierskap i vegen, men som ikke er delaktige i beslutningsprosessene.

2.               Felles WEB-side:

Styrene ser positivt på å få utarbeidet en felles hjemmesidede som ivaretar  begges behov.

Det primære behov kan oppsummeres i følgende punkter:

  • Historikk om vegen
  • Priser
  • Bestillingsmodul
  • Intern informasjon slik som regnskap, årsmøtepapirer m.m.

Tilleggsfunksjoner av typen «kjekt å ha» kan være:

  • Link til Hedalen.no og tilsvarende web-side på Nes-siden
  • Link til værstasjonen
  • Kart og event. Ruteplanlegging
  • Info om fiskemuligheter, severdigheter osv.

Det er viktig å ha en ansvarlig web-redaktør for oppdatering av siden. Her foreslås Arne Grøtt. Det er også en stor fordel å få laget et rammeverk slik at web-redaktøren kan modifisere utseende.

Styrene ble enig om å opprette en arbeidsgruppe som kan legge frem et forslag for

veg styrets årsmøte til våren. Denne arbeidsgruppa skal bestå av: Anders Braaten, Arne Grøtt, Nils Sætrang og Harald Liodden. Sistnevnte innkaller til første møte.

Harald Liodden

Referent

I år håper vi på at representantene fra Nes kommune som er valgt inn i Nesbyen-Hedalen veglag, kommer på vårt årsmøte. Representantene har blitt tilsendt innkallingen pr post.

For Styret/ Leif Lie                                        Nesbyen 15.04.2013

NAVNESEDDEL TIL ÅRSMØTET I «VASSFARVEGEN I NES»

Navn:

Gårdsnummer: Bruksnummer:

På årsmøtet har samboer/ektefelle  rett til å møte, men uten stemmerett. Eiere/hytteeiere i Nes Østmark som ikke omfattes av Veiskjønnet i 1988 og som da ikke har skutt inn et engangsbeløp, har ikke stemmerett.

For å gjøre fremtidig distribusjon noe enklere og billigere, anmodes de som har e-postadresse om å oppgi den her.

e-post:……………………………

FULLMAKT

Et medlem kan bare stille med én fullmakt.

Jeg,………………………………………………….. innehaver av

g.nr……………………………….b.nr…………………………

gir hermed……………………………………………….rett til å møte og stemme for meg

på årsmøtet i Vassfarvegen i Nes 27. april 2013.